Informatie Corona

Er zijn elk jaar veel coronavirussen die luchtwegklachten veroorzaken. Jaarlijks worden veel mensen daar verkouden van. In 2019 is een nieuw soort coronavirus opgedoken dat ook ernstigere klachten kan veroorzaken dan alleen maar een verkoudheid. Die ziekte noemen we COVID-19 (COronaVirus Induced Disease). Er bestaan niet veel medicijnen die direct werken tegen virussen. Een mogelijkheid om je tegen besmetting of ernstig ziek worden te beschermen, is vaccineren. Met een vaccinatie leer je je eigen afweercellen hoe het virus eruit ziet. Als je dan besmet raakt, maakt je lichaam dan sneller afweerstoffen aan, waardoor de infectie niet meteen veel erger kan worden.

Op de site van Steffie.nl wordt Corona heel goed uitgelegd:

Alle informatie over corona in Nederland verandert erg snel. We zitten nu in een rustige periode na de 3e golf. De maatregelen worden snel afgebouwd. Maar het is wel belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Volg het laatste nieuws op de sites van de Rijksoverheid, Thuisarts en het RIVM:

- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
- https://www.thuisarts.nl/nieuws
- https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
- https://coronavaccinatie.nl

Heeft u telefonisch advies nodig over de coronauitbraak, bel dan met het landelijke nummer: 0800 1351.

Moet u getest worden, bel dan: 0800 1202. Of ga naar de website: coronatest.nl.

Wij mogen u niet testen, als er geen belangrijke medische noodzaak is.

Coronavaccinatie

Er worden ons vragen gesteld over de vaccinatie voor Corona. Wij willen dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren tegen Corona. Hier zijn onze belangrijkste redenen vóór een vaccinatie:

 • Corona kan een ernstige infectie geven waarvan je nog lange tijd last kunt hebben en waaraan je zelfs kunt overlijden.
 • De vaccinaties zijn erg goed onderzocht en blijken heel goed te beschermen tegen de infectie.
 • Bijwerkingen zijn vergelijkbaar met die van andere vaccinaties. Wat betreft bijwerkingen op lange termijn: van medicijnen die continu dagelijks gebruikt worden zijn bijwerkingen op lange termijn bekend. Deskundigen zijn echter vrij eensgezind van mening dat bij een enkele vaccinatie of bij een serie van enkele vaccinaties bijwerkingen op lange termijn eigenlijk een onbekend fenomeen is.

Hier kunt u een artikel lezen van huisarts Hans van der Linde, die altijd erg kritisch is over de jaarlijkse griepvaccinatie. Hij is ook voorstander van de Corona-vaccinatie.

Opiniestuk Hans van der Linde
Link naar artikel in Trouw

Kijk ook op Coronavaccinatie.nl!

Belangrijke aanpassingen

Nu de maatregelen in de maatschappij snel worden afgebouwd kunnen we onze dienstverlening langzamerhand weer gaan normaliseren. Door onze ervaringen tijdens de crisis hebben we wel een paar dingen geleerd die we graag willen voortzetten:

 • bij luchtwegklachten* of koorts**, willen we u vragen om toch een mondkapje te dragen bij u bezoek aan de praktijk
 • we geven geen handen meer als begroeting of afscheid
 • we dragen bij verdenking van besmettelijke ziekte zelf mondkapjes
 • we blijven videoconsulten aanbieden

*luchtwegklachten:
Hiermee bedoelen we klachten die passen bij verkoudheden of griep. Naast hoesten en keelpijn zijn dat ook verschijnselen van oorpijn, verstopte neus, ontstoken ogen en gewoon koorts.

**koorts
Om te weten of je koorts hebt, moet je de temperatuur meten. Een lichaamstemperatuur boven de 38 graden noemen we koorts. Als je niet hebt gemeten zijn de volgende verschijnselen verdacht voor het hebben van koorts: wisselend warmte- en koudegevoel, zweten en rillingen.


The website Steffie.nl explains Corona in English as well:

In the corona-crisis everything seems to change rapidly. It is very important that everyone follows the advice of our government. Look for the latest information on the websites of our government, Thuisarts or the RIVM:

- https://www.government.nl/topics/c/coronavirus-covid-19
- https://www.thuisarts.nl/nieuws
- https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
- https://coronavaccinatie.nl

Are you in need of telephonic advice about corona, please call the national hotline: 0800 1351.

If you are in need of a Coronatest, please call: 0800 1202. Or visit the website: coronatest.nl.

We are not allowed to do these tests, unless there is a medical emergency.

Vaccination Corona

There are a lot of questions about the vaccination for Corona. We want as many people as possible to get vaccinated against Corona. Here are our main reasons for a vaccination:

 • Corona can cause a serious infection that can last for a long time and can even lead to death.
 • The vaccinations are very well researched and have been shown to protect against the infection.
 • Side effects are comparable to those of other vaccinations. Regarding long-term side effects, these are known for medications used continuously on a daily basis. However, experts are quite unanimous that with a single vaccination or with a series of single vaccinations, long-term side effects are actually an unknown phenomenon. Below you'll find links to articles by GP Hans van der Linde, who is always very critical about the annual flu vaccination. He is also in favor of the Corona vaccination. They are in Dutch.

Opiniestuk Hans van der Linde
Link naar artikel in Trouw

Please visit Coronavaccinatie.nl!

Important changes

Society is moving back to normal, due to the decreae of COVID-problems. In our practice we would like to keep some of the things we have learned during the pandemic.

 • in case of diseases of the airway*, or in case of fever**, we would like you to wear a facemask when you visit our practice
 • we wil not be shaking hands anymore
 • when we suspect an infectious disease we will wear facemasks ourselves
 • we will continue to offer videoconsultations

*airway-disease:
With this we mean complaints whinch fit with a common cold or a flu. Next to coughing abd a throatache you have to think of earaches, blocked nose, irritated or inflamed eyes en fever.

**fever
To know whether you have a fver or not, you will have to measure your bodytemperature. A temperature above 38 degrees we call a fever. Als je niet hebt gemeten zijn de volgende verschijnselen verdacht voor het hebben van koorts: wisselend warmte- en koudegevoel, zweten en rillingen.